-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

mie95
mie95
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

[10011]=name=[250 Vàng khóa]
[10012]=name=[Chiến Công]
[10013]=name=[Kinh Châu Lương Thảo]
[10014]=name=[Đoạt Bảo Lệnh]
[10015]=name=[Nhất Cấp Trang Bị Hồn]
[10016]=name=[Nhị Cấp Trang Bị Hồn]
[10017]=name=[Tam Cấp Trang Bị Hồn]
[10018]=name=[Tứ Cấp Trang Bị Hồn]
[10020]=name=[Cải Danh Tạp]

[10027]=name=[Hào Lễ Đoái Hoán Khoán]
[10028]=name=[Trương Phi 3 Tinh Phù]
[10029]=name=[Bí Bảo Toái Phiến]
[10030]=name=[Tốc Truyện Lệnh]
[10031]=name=[Thất Tinh Tục Mệnh Đăng
[10032]=name=[Thiên Địa Tinh Hoa]
[10033]=name=[Giác Tỉnh Chi Tinh]
[10034]=name=[Lưu Ly Kim]
[10035]=name=[Quân Đoàn Cải Danh Tạp]
[10036]=name=[Truyện Âm Lạt Bá]
[10037]=name=[Không Gian Khoách Triển Bao]
[10039]=name=[Thanh Nang Tửu]
[10040]=name=[[Sơ Cấp Kim Sang Dược]
[10041]=name=[[Trung Cấp Kim Sang Dược]
[10042]=name=[[Cao Cấp Kim Sang Dược]
[10043]=name=[[Siêu Cấp Kim Sang Dược]
[10044]=name=[[Thần Cấp Kim Sang Dược]
[10045]=name=[[Cứu Cực Kim Sang Dược]
[10046]=name=[[Sơ Cấp Hồi Xuân Đan]
[10047]=name=[[Trung Cấp Hồi Xuân Đan]
[10048]=name=[[Cao Cấp Hồi Xuân Đan]
[10049]=name=[[Siêu Cấp Hồi Xuân Đan]
[10050]=name=[[Thần Cấp Hồi Xuân Đan]
[10051]=name=[[Cứu Cực Hồi Xuân Đan]

[10052]=name=[[1.2 Bội EXP Đan]
[10053]=name=[[1.5 Bội EXP Đan]
[10054]=name=[[2 Bội EXP Đan]
[10055]=name=[[2.5 Bội EXP Đan]
[10056]=name=[[3 Bội EXP Đan]
[10057]=name=[[3.5 Bội EXP Đan]
[10058]=name=[[4 Bội EXP Đan]
[10059]=name=[[4.5 Bội EXP Đan]
[10060]=name=[[5 Bội EXP Đan]

[10061]=name=[[Sơ Cấp Sinh Mệnh Đan]
[10062]=name=[[Trung Cấp Sinh Mệnh Đan]
[10063]=name=[[Cao Cấp Sinh Mệnh Đan
[10064]=name=[[Đặc Cấp Sinh Mệnh Đan]
[10065]=name=[[Đính Cấp Sinh Mệnh Đan]

[10066]=name=[[Sơ Cấp Phòng Ngự Đan]
[10067]=name=[[Trung Cấp Phòng Ngự Đan]
[10068]=name=[[Cao Cấp Phòng Ngự Đan]
[10069]=name=[[Đặc Cấp Phòng Ngự Đan]
[10070]=name=[[Đính Cấp Phòng Ngự Đan]

[10071]=name=[[Sơ Cấp Công Kích Đan]
[10072]=name=[[Trung Cấp Công Kích Đan]
[10073]=name=[[Cao Cấp Công Kích Đan]
[10074]=name=[[Đặc Cấp Công Kích Đan]
[10075]=name=[[Đính Cấp Công Kích Đan]

[10076]=name=[[Sơ Cấp Né Tránh Đan]
[10077]=name=[[Trung Cấp Né Tránh Đan]
[10078]=name=[[Cao Cấp Né Tránh Đan]
[10079]=name=[[Đặc Cấp Né Tránh Đan]
[10080]=name=[[Đính Cấp Né Tránh Đan]

[10081]=name=[[Sơ Cấp Hội Tâm Đan]
[10082]=name=[[Trung Cấp Hội Tâm Đan]
[10083]=name=[[Cao Cấp Hội Tâm Đan]
[10084]=name=[[Đặc Cấp Hội Tâm Đan]
[10085]=name=[[Đính Cấp Hội Tâm Đan]

[10100]=name=[[Dự Lưu Dược Phẩm Vị]

[10169]=name=[[Đẳng Cấp Đề Thăng Phù (40 Cấp)]
[10170]=name=[[Đẳng Cấp Đề Thăng Phù]
[10171]=name=[[Đẳng Cấp Trực Thăng Phù]
[10172]=name=[[Đẳng Cấp Phi Thăng Phù]
[10173]=name=[[Đẳng Cấp Dược Thăng Phù]

[10176]=name=[[Tọa Kỵ Nhất Hồn Phù]
[10177]=name=[[Tọa Kỵ Tam Hồn Phù]
[10178]=name=[[Tọa Kỵ Ngũ Hồn Phù]
[10179]=name=[[Tọa Kỵ Đẳng Cấp Trực Thăng Phù]

[10180]=name=[[Công Kích Quả Thực]
[10181]=name=[[Phòng Ngự Quả Thực]
[10182]=name=[[Sinh Mệnh Quả Thực]
[10183]=name=[[Mệnh Trung Quả Thực]
[10184]=name=[[Né Tránh Quả Thực
[10185]=name=[[Bạo Kích Quả Thực]
[10186]=name=[[Nhận Tính Quả Thực
[10187]=name=[[Cách Đáng Quả Thực]
[10188]=name=[[Áp Chế Quả Thực (Công Kích)]
[10189]=name=[[Áp Chế Quả Thực (Phòng Ngự)]
[10190]=name=[[Miễn Thương Quả Thực (Quái Vật)]
[10191]=name=[[Miễn Thương Quả Thực (Mãnh Rương)]
[10192]=name=[[Miễn Thương Quả Thực (Thần Mưu)]
[10193]=name=[[Miễn Thương Quả Thực (Tật Phong)]
[10194]=name=[[Huyễn Vựng Quả Thực]
[10195]=name=[[Kháng Vựng Quả Thực]
[10196]=name=[[Lạc Mã Quả Thực]
[10197]=name=[[Kỵ Thuật Quả Thực]
[10198]=name=[[Phong Công Quả Thực]
[10199]=name=[[Phong Kháng Quả Thực
[10200]=name=[[Hỏa Công Quả Thực]
[10201]=name=[[Hỏa Kháng Quả Thực]
[10202]=name=[[Thủy Công Quả Thực]
[10203]=name=[[Thủy Kháng Quả Thực]
[10204]=name=[[Lôi Công Quả Thực
[10205]=name=[[Lôi Kháng Quả Thực]

[10221]=name=[[Thần Tướng Đẳng Cấp Đề Thăng Phù]
[10222]=name=[[Thần Tướng Đẳng Cấp Trực Thăng Phù]
[10223]=name=[[Thần Tướng Đẳng Cấp Phi Thăng Phù]

[10226]=name=[[Bảo Vật Đẳng Cấp Đề Thăng Phù]
[10227]=name=[[Bảo Vật Đẳng Cấp Trực Thăng Phù]
[10228]=name=[[Bảo Vật Đẳng Cấp Phi Thăng Phù]

[10231]=name=[[Thần Binh Đẳng Cấp Đề Thăng Phù]
[10232]=name=[[Thần Binh Đẳng Cấp Trực Thăng Phù]
[10233]=name=[[Thần Binh Đẳng Cấp Phi Thăng Phù]

[10234]=name=[[Hoàng Kim Nguyệt Tạp]
[10301]=name=[[Cường Kích Chi Tâm]
[10302]=name=[[Ma Phược Chi Tâm]
[10303]=name=[[Tàn Bạo Chi Tâm]
[10304]=name=[[Long Hồn Chi Tâm]
[10305]=name=[[Huyễn Hoặc Chi Tâm]
[10331]=name=[[Long Hồn Khí Tức]
[10332]=name=[[Long Hồn Thủy Tinh]
[10333]=name=[[Long Hồn Câu Ngọc]
[10334]=name=[[Long Hồn Thánh Thạch]
[10336]=name=[[Thiết Giáp Phiến]
[10337]=name=[[Thiết Tỏa Liên]
[10338]=name=[[Hậu Giáp Phiến]
[10339]=name=[[Hắc Nữu Đinh]

[10402]=name=[[Trung Cấp Bảo Vật Linh Thạch]
[10403]=name=[[Cao Cấp Bảo Vật Linh Thạch]
[10406]=name=[[Bảo Vật Tinh Hoa]
[10407]=name=[[Cao Cấp Bảo Vật Tinh Hoa]

[10411]=name=[[Xã Tắc Đồ Kỹ Năng Hiệt]
[10412]=name=[[Bát Quái Kính Kỹ Năng Hiệt]
[10413]=name=[[Thanh Nang Thư Kỹ Năng Hiệt]
[10414]=name=[[Huyễn Tư Linh Kỹ Năng Hiệt]
[10415]=name=[[Mạnh Đức Tân Thư Kỹ Năng Hiệt]
[10416]=name=[[Bặc Nguyên Đỉnh Kỹ Năng Hiệt]
[10501]=name=[[Diệu Thủ Hồi Xuân Kỹ Năng Hiệt]

[10502]=name=[[Trì Liệu Tinh Hoa]
[10503]=name=[[Thánh Liệu Tiên Đan]

[10511]=name=[[Công Kích Yếu Thuật Tàn Phiến]
[10512]=name=[[Phòng Ngự Yếu Thuật Tàn Phiến]

[10900]=name=[[Trang Bị Quyển Trục]
[10901]=name=[[Hạng Liên Quyển Trục]
[10902]=name=[[Hộ Oản Quyển Trục]
[10903]=name=[[Yêu Đái Quyển Trục]
[10904]=name=[[Thủ Sáo Quyển Trục]
[10905]=name=[[Chiến Giới Quyển Trục]
[10906]=name=[[Chiến Khôi Quyển Trục]
[10907]=name=[[Chiến Giáp Quyển Trục]
[10908]=name=[[Thối Khải Quyển Trục]
[10909]=name=[[Chiến Ngoa Quyển Trục]
[10910]=name=[[Huân Chương Quyển Trục]

[10911]=name=[[Hạng Liên Đề Phẩm Thạch]
[10912]=name=[[Hộ Oản Đề Phẩm Thạch
[10913]=name=[[Yêu Đái Đề Phẩm Thạch]
[10914]=name=[[Thủ Sáo Đề Phẩm Thạch]
[10915]=name=[[Chiến Giới Đề Phẩm Thạch]
[10916]=name=[[Chiến Khôi Đề Phẩm Thạch]
[10917]=name=[[Chiến Giáp Đề Phẩm Thạch]
[10918]=name=[[Thối Khải Đề Phẩm Thạch]
[10919]=name=[[Chiến Ngoa Đề Phẩm Thạch]
[10920]=name=[[Huân Chương Đề Phẩm Thạch]

[10996]=name=[[Kỵ Thú Tinh Hoa]
[10997]=name=[[Cao Cấp Kỵ Thú Tinh Hoa]
[10998]=name=[[Cao Cấp Tọa Kỵ Đan]
[10999]=name=[[Trung Cấp Tọa Kỵ Đan]
[11000]=name=[[Sơ Cấp Tọa Kỵ Đan]
[11001]=name=[[Tọa Kỵ Tiến Giai Đan]
[11010]=name=[[Tẩy Luyện Thần Thạch]
[11011]=name=[[Trang Bị Thăng Giai Thạch]
[11012]=name=[[Tử Thủy Tinh]
[11013]=name=[[Thiên Niên Huyền Thiết]
[11014]=name=[[Thần Ngự Ô Cương]
[11016]=name=[[Trang Bị Đề Phẩm Thạch]

[11015]=name=[[Nhất Cấp Cường Hóa Thạch]
[11019]=name=[[Nhị Cấp Cường Hóa Thạch]
[11044]=name=[[Tam Cấp Cường Hóa Thạch]
[11045]=name=[[Tứ Cấp Cường Hóa Thạch]
[11046]=name=[[Ngũ Cấp Cường Hóa Thạch]
[11047]=name=[[Lục Cấp Cường Hóa Thạch]
[11048]=name=[[Thất Cấp Cường Hóa Thạch]
[11049]=name=[[Bát Cấp Cường Hóa Thạch]

[11029]=name=[[Thần Tướng Tinh Hoa]
[11030]=name=[[Vô Song Tướng Hồn]
[11043]=name=[[Tướng Quân Lệnh]

[11031]=name=[[Hoàng Kim Quáng Thạch]
[11032]=name=[[Hổ Phách Ngọc Thạch]
[11033]=name=[[Hắc Thán Tinh Thạch]
[11034]=name=[[Bạc Kim Quáng Thạch]

[11036]=name=[[Trung Cấp Bảo Hộ Phù]
[11037]=name=[[Cao Cấp Bảo Hộ Phù]
[11038]=name=[[Đặc Cấp Bảo Hộ Phù]
[11039]=name=[[Đính Cấp Bảo Hộ Phù]]

[11050]=name=[[1 Cấp Bảo Thạch]
[11051]=name=[[2 Cấp Bảo Thạch]
[11052]=name=[[3 Cấp Bảo Thạch]
[11053]=name=[[4 Cấp Bảo Thạch]
[11054]=name=[[5 Cấp Bảo Thạch]
[11055]=name=[[6 Cấp Bảo Thạch]
[11056]=name=[[7 Cấp Bảo Thạch]
[11057]=name=[[8 Cấp Bảo Thạch]
[11058]=name=[[9 Cấp Bảo Thạch]
[11059]=name=[[10 Cấp Bảo Thạch]

[11061]=name=[[Long Kỵ Tiêm Kỹ Năng Hiệt]
[11062]=name=[[Hắc Vũ Phiến Kỹ Năng Hiệt]
[11063]=name=[[Cuồng Ca Kích Kỹ Năng Hiệt]
[11064]=name=[[Lượng Ngân Thương Kỹ Năng Hiệt]
[11065]=name=[[Kim Ngọc Chuy Kỹ Năng Hiệt]

[11066]=name=[[Kỳ Lân Cung Kỹ Năng Hiệt]
[11081]=name=[[Đại Kiều Kỹ Năng Hiệt]
[11082]=name=[[Vu Cấm Kỹ Năng Hiệt]
[11083]=name=[[Trương Phi Kỹ Năng Hiệt]
[11084]=name=[[Triệu Vân Kỹ Năng Hiệt]
[11085]=name=[[Quan Vũ Kỹ Năng Hiệt]
[11086]=name=[[Ngụy Duyên Kỹ Năng Hiệt]
[11087]=name=[[Tiểu Kiều Kỹ Năng Hiệt]

[11314]=name=[[Kỵ Trang Chi Hồn]
[11315]=name=[[Kỵ Trang Tinh Hoa]
[11316]=name=[[Hắc Thiết Thạch]
[11317]=name=[[Ô Kim Thạch]
[11318]=name=[[Huyền Vũ Thạch]
[11319]=name=[[Chu Tước Thạch]

[11321]=name=[[Tọa Kỵ Kỹ Năng Hiệt]
[11322]=name=[[Xích Diệm Long Lân Kỹ Năng Hiệt]
[11323]=name=[[Toan Nghê Vương Kỹ Năng Hiệt]
[11324]=name=[[Thiết Bối Hùng Kỹ Năng Hiệt]
[11325]=name=[[Xích Thố Mã Kỹ Năng Hiệt]
[11326]=name=[[Mộc Ngưu Lưu Mã Kỹ Năng Hiệt]
[11327]=name=[[Minh Vương Long Kỹ Năng Hiệt]
[11328]=name=[[Liệt Địa Bi Kỹ Năng Hiệt]

[11351]=name=[[Đích Lô Chi Hồn]
[11352]=name=[[Tuyệt Ảnh Chi Hồn]
[11353]=name=[[Nguyệt Dạ Cuồng Hào Chi Hồn]
[11354]=name=[[Liệt Diễm Bỉnh Bưu Chi Hồn]
[11355]=name=[[Nhiên Linh Bệ Ngạn Chi Hồn]
[11356]=name=[[Xích Giáp Liệt Nhẫn Chi Hồn]
[11357]=name=[[Độc Giác Chấn Thiên Chi Hồn]
[11358]=name=[[Thanh Ngọc Vương Long Chi Hồn]
[11359]=name=[[XXX Chi Hồn]

[11400]=name=[[Xích Diệm Long Lân
[11401]=name=[[Hoàng Kim Toan Nghê]
[11402]=name=[[Lẫm Đông Thiết Bối]
[11403]=name=[[Hỏa Diệm Xích Thố]
[11404]=name=[[Mộc Ngưu Lưu Mã]
[11453]=name=[[Hỏa Diệm Xích Thố (5 ngày)]
[11454]=name=[[Mộc Ngưu Lưu Mã (3 ngày)

[11461]=name=[[Xích Diệm Long Lân Chi Hồn]
[11462]=name=[[Hoàng Kim Toan Nghê Chi Hồn]
[11463]=name=[[Lẫm Đông Thiết Bối Chi Hồn]
[11464]=name=[[Hỏa Diệm Xích Thố Chi Hồn]
[11465]=name=[[Mộc Ngưu Lưu Mã Chi Hồn]
[11466]=name=[[Luyện Ngục U Minh Chi Hồn]
[11467]=name=[[Man Tí Liệt Địa Bì Chi Hồn]
[11468]=name=[[Huyễn Hóa Tọa Kỵ 8 Chi Hồn]
[11469]=name=[[Huyễn Hóa Tọa Kỵ 9 Chi Hồn]
[11470]=name=[[Huyễn Hóa Tọa Kỵ 10 Chi Hồn]

[11500]=name=[[Long Kỵ Tiêm Chi Hồn]
[11501]=name=[[Hắc Vũ Phiến Chi Hồn]
[11502]=name=[[Cuồng Ca Kích Chi Hồn
[11503]=name=[[Lượng Ngân Thương Chi Hồn]
[11504]=name=[[Kim Ngọc Chuy Chi Hồn]
[11505]=name=[[Kỳ Lân Cung Chi Hồn]
[11550]=name=[[Thần Binh Hồn Hạp]

[11600]=name=[[Đại Kiều Tướng Hồn]
[11601]=name=[[Vu Cấm Tướng Hồn]
[11602]=name=[[Trương Phi Tướng Hồn]
[11603]=name=[[Triệu Vân Tướng Hồn]
[11604]=name=[[Quan Vũ Tướng Hồn]
[11605]=name=[[Ngụy Duyên Tướng Hồn]
[11606]=name=[[Tiểu Kiều Tướng Hồn]

[11701]=name=[[Xã Tắc Đồ Chi Hồn]
[11702]=name=[[Bát Quái Kính Chi Hồn]
[11703]=name=[[Thanh Nang Thư Chi Hồn]
[11704]=name=[[Huyễn Tư Linh Chi Hồn]
[11705]=name=[[Mạnh Đức Tân Thư Chi Hồn]
[11706]=name=[[Bặc Nguyên Đỉnh Chi Hồn]

[11801]=name=[[Liên Hoàn Khải Giáp Phiến
[11802]=name=[[Kiền Khôn Bào Trù Đoạn]
[12000]=name=[[Đăng Lục Nhất Thiên Lễ Bao]

[12051]=name=[[1 Cấp Bảo Thạch Rương]
[12052]=name=[[2 Cấp Bảo Thạch Rương]
[12053]=name=[[3 Cấp Bảo Thạch Rương]
[12054]=name=[[4 Cấp Bảo Thạch Rương]
[12055]=name=[[5 Cấp Bảo Thạch Rương]
[12056]=name=[[6 Cấp Bảo Thạch Rương]
[12057]=name=[[7 Cấp Bảo Thạch Rương]
[12058]=name=[[8 Cấp Bảo Thạch Rương]
[12059]=name=[[9 Cấp Bảo Thạch Rương]
[12060]=name=[[10 Cấp Bảo Thạch Rương]

[12301]=name=[[Tam Tiêm Thương Toái Phiến Bao]
[12302]=name=[[Ám Diệm Vũ Phiến Toái Phiến Bao]
[12303]=name=[[Song Thiết Kích Toái Phiến Bao]

[13103]=name=[[10000 VIP EXP]
[13113]=name=[[Nạp 10000 Vàng]
=((   tui mỏi mắt quá rùi...có gì thiếu sót mng cho ý kiến phía dưới nhé...
bảng id này phiên bản cũ nha...chưa update 1 số item mới nên mng cố dò nốt mấy cái id mới ^^

By: Mị

Trả lời nhanh

Message reputation : 50% (4 votes)

nwctim
nwctim
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

link dau ma choi

mie95
mie95
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

chờ sever test zô chơi thui chứ k có link đâu nhé :)) đây là lệnh chứ k phải sever test

mrkhoi9xxxx
mrkhoi9xxxx
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Cách gõ lệnh thế nào thế bác? Vào game cứu [10011] là đc à?

░°•.L­ưuLy.•°░
░°•.L­ưuLy.•°░
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1


@mrkhoi9xxxx đã viết:Cách gõ lệnh thế nào thế bác? Vào game cứu [10011] là đc à?
additem 10011 999
10011 là ID item
999 là số lượng
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (2 votes)

handoihero113
handoihero113
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

không cho link thì test bằng niềm tin à Ad ?

thanhdathdkt
thanhdathdkt
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

21001-21006 sát nhân đao
Cái này là đai lv 110
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (1 vote)

iamsorry0147vn
iamsorry0147vn
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

ko có link thì ăn lol...

๖ۣۜBi
๖ۣۜBi
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

tui có full tất cả các loại code game TKTQ ai cần thì ib fb: http://www.facebook.com/toras.vn nhé

░°•.L­ưuLy.•°░
░°•.L­ưuLy.•°░
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

@thanhdathdkt đã viết:21001-21006 sát nhân đao
Cái này là đai lv 110
Có ID đá khảm 15 không bạn cho xin với

handoihero113
handoihero113
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

bạn Lưu Ly cho xin link test lệnh Gm với

pkvotinh9x
pkvotinh9x
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

link đâu mà test :(

nopita22
nopita22
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

dcm k link dua gm làm lol gì!

toiditimem020
toiditimem020
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

gõ làm sao vậy mọi người...gõ ở đâu trong game vậy...đang chơi bên loantamquoc.com free 1 tỷ vàng

y08120thay1
y08120thay1
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

ko co lik ak

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Facebook comment