-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

QuânTú
QuânTú
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Code Lệnh GM
/gm addexp:2000000000 ---- kinh nghiệm
/gm addyuanli:99999999 ---- add tinh nguyên *mỹ nữ*
/gm addmoney:99999999 ---- add NB+NB(khóa)+Đồng+Đồng(khóa)

Update Code Lệnh GM 1
/gm addxianhun:99999999 ---- add điểm tiên hồn *kỹ năng*
/gm setvip:4 ---- add vip
/gm addxiuwei:9999999 ---- add điểm cấp tiên

Update Code Lệnh GM 2
/gm addpet:a ---- add pet (a là id pet, id thì mò lần lượt từ 1-40 hoặc 500(pet mới) xem thích pet nào thì xài)
/gm additem: (id của item cần add) (số lượng item cần add) (0 là không khóa; 1 là khóa)
( ví dụ muốn add đá tấn công cấp 10 thì /gm additem:24049 1 0)
/gm goonmount:1 ( chưa rõ )
/gm joincamp:1 ( chưa rõ )
/gm addlonghun:9999999 ( Lệnh long huy của Công Hội , Cảm ơn Galaxy đã cung cấp lệnh ) 
Update Code Lệnh GM 3
Lễ bao đá thăng cấp ----- /gm additem:28121 99 0 ( 99 là số lượng , 0 là đồ ko khoá , 1 là khoá )
Lễ bao trang bị thần binh ngẫu nhiên 5x-7x ---------- /gm additem:28546 1 0 ( 1 là số lượng , 0 là đồ ko khoá )
Cánh Tula --------- /gm additem:22451 1 0 
Cánh quỷ ----------/gm additem:22521 1 0
Cánh DK trong MU -----------/gm additem:22441 1 0
Cánh Hồ Tiên -----------/gm additem:22455 1 0
[Đồ thần] Hộ phù lv 140 ( Phái Kiếm Linh ) ----/gm additem:9531 1 0
[Đồ thần] Vũ khí lv 130 ( Phái Pháp Tôn ) -----/gm additem:10831 1 0
[Đồ thần] Vũ khí lv 130 ( Phái Thích Khách ) ------/gm additem:10631 1 0
[Đồ thần] Vũ khí lv 130 ( Phái Bút Tiên ) ---------/gm additem:10731 1 0
[Đồ thần] Vũ khí lv 130 ( Phái Kiếm Linh)--------------/gm additem:10531 1 0
[Đồ thần] Bùa lv 200 ( 3 Phái ) --------------/gm additem:9549 1 0
[Đồ thần] Bùa lv 200 ( 3 Phái )----------/gm additem:9519 1 0
[Đồ thần] Dây chuyền lv 140 ( 3 Phái ) ------------/gm additem:8531 1 0
[Đồ thần] Nhẫn lv 140 ( 3 Phái ) ------/gm additem:11531 1 0
[Đồ thần] Dây chuyền lv 200 ( 3 Phái ) -------------/gm additem:8549 1 0
[Đồ thần] Nhẫn lv 200 ( 3 Phái ) -----------------/gm additem:11549 1 0
[Đồ thần] Mũ thích khách lv 190---------------/gm additem:649 1 0
[Đồ thần] Mũ kiếm linh lv 190---------------/gm additem:549 1 0
[Đồ thần] Mũ bút tiên lv 190---------------/gm additem:749 1 0
[Đồ thần] Mũ pháp tôn lv 190----------------/gm additem:849 1 0
[Đồ thần] Áo kiếm linh lv 190----------------/gm additem:1549 1 0
[Đồ thần] Áo thích khách lv 190-------------/gm additem:1649 1 0
[Đồ thần] Áo bút tiên lv 190--------------/gm additem:1749 1 0
[Đồ thần] Áo pháp tôn lv 190----------------/gm additem:1849 1 0
[Đồ thần] Lót vai kiếm linh--------------/gm additem:2549 1 0
[Đồ thần] Lót vai thích khách-----------/gm additem:2649 1 0
[Đồ thần] Lót vai bút tiên---------------/gm additem:2749 1 0
[Đồ thần] Lót vai pháp tôn----------------/gm additem:2849 1 0
[Đồ thần] Đai lưng kiếm linh--------------/gm additem:3549 1 0
[Đồ thần] Đai lưng thích khách-----------/gm additem:3649 1 0
[Đồ thần] Đai lưng bút tiên---------------/gm additem:3749 1 0
[Đồ thần] Đai lưng pháp tôn---------------/gm additem:3849 1 0
[Đồ thần] Quần kiếm linh -----------------/gm additem:4549 1 0
[Đồ thần] Quần thích khách----------------/gm additem:4649 1 0
[Đồ thần] Quần bút tiên-----------------/gm additem:4749 1 0
[Đồ thần] Quần pháp tôn-----------------/gm additem:4849 1 0
[Đồ thần] Giầy kiếm linh--------------/gm additem:5549 1 0
[Đồ thần] Giầy thích khách-------------/gm additem:5649 1 0
[Đồ thần] Giầy bút tiên----------------/gm additem:5749 1 0
[Đồ thần] Giầy pháp tôn-----------------/gm additem:5849 1 0
[Đồ thần] Bao cổ tay kiếm linh------------/gm additem:6549 1 0
[Đồ thần] Bao cổ tay thích khách------------/gm additem:6649 1 0
[Đồ thần] Bao cổ tay bút tiên--------------/gm additem:6749 1 0
[Đồ thần] Bao cổ tay pháp tôn--------------/gm additem:6849 1 0
[Đồ thần] Bao tay kiếm linh-------------/gm additem:7549 1 0
[Đồ thần] Bao tay thích khách-------------/gm additem:7649 1 0
[Đồ thần] Bao tay bút tiên---------------/gm additem:7749 1 0
[Đồ thần] Bao tay pháp tôn-----------------/gm additem:7849 1 0
[Đồ thần] Vũ khí kiếm linh--------------/gm additem:10549 1 0
[Đồ thần] Vũ khí thích khách-------------/gm additem:10649 1 0
[Đồ thần] Vũ khí bút tiên---------------/gm additem:10749 1 0
[Đồ thần] Vũ khí pháp tôn----------------/gm additem:10849 1 0
( Set đồ thần rất cám ơn 2 bạn TiêuHa + Galaxy đã cung cấp cho admin )
Nhẫn lv 200 ( 3 Phái ) -------------------/gm additem:11149 1 0
Vũ Khí lv 190 ( Pháp Tôn )-----------------/gm additem:10449 1 0
Vũ khí lv 190 ( Bút Tiên )-----------------/gm additem:10349 1 0
Vũ khí lv 190 ( Thích Khách )--------------/gm additem:10249 1 0
Vũ khí lv 190 ( Kiếm Linh ) --------------/gm additem:10149 1 0
Bao tay full lv 190 ( Pháp Tôn )----------/gm additem:7449 1 0
Bao tay full lv 190 ( Thích Khách )------------/gm additem:7249 1 0
Bao tay full lv 190 ( Kiếm Linh )-------------/gm additem:7149 1 0
Bao tay full lv 190 ( Bút Tiên )---------------/gm additem:7349 1 0
Giày full lv 190 ( Pháp Tôn ) ----------/gm additem:5449 1 0
Giày full lv 190 ( Bút Tiên ) ---------------/gm additem:5349 1 0
Giày full lv 190 ( Thích Khách )-----------/gm additem:5249 1 0
Giày full lv 190 ( Kiếm Linh ) -----------/gm additem:5149 1 0
Quần full lv 190 ( Pháp Tôn ) ----------/gm additem:4449 1 0
Quần full lv 190 ( Bút Tiên )-----------/gm additem:4349 1 0
Quần full lv 190 ( Thích Khách)----------/gm additem:4249 1 0
Quần full lv 190 ( Kiếm Linh )------------/gm additem:4149 1 0
Đai Lưng full lv 190 ( Pháp Tôn )----------/gm additem:3449 1 0
Đai Lưng full lv 190 ( Bút Tiên )----------/gm additem:3349 1 0
Đai Lưng full lv 190 ( Thích Khách )-----------/gm additem:3249 1 0
Đai Lưng full lv 190 ( Kiếm Linh )------------/gm additem:3149 1 0
Vai full lv 190 ( Pháp Tôn )------------/gm additem:2449 1 0
Vai full lv 190 ( Bút Tiên )------------/gm additem:2349 1 0
Vai full lv 190 ( Thích Khách )-----------/gm additem:2249 1 0
Vai full lv 190 ( Kiếm Linh )------------/gm additem:2149 1 0
Áo full lv 190( Pháp Tôn )-----------/gm additem:1449 1 0
Áo full lv 190( Bút Tiên )-----------/gm additem:1349 1 0
Áo full lv 190( Thích Khách )-----------/gm additem:1249 1 0
Áo full lv 190( Kiếm Linh )-----------/gm additem:1149 1 0
Mũ full lv 190( Pháp Tôn )-----------/gm additem:449 1 0
Mũ full lv 190( Bút Tiên )-----------/gm additem:349 1 0
Mũ full lv 190( Thích Khách )-----------/gm additem:249 1 0
Mũ full lv 190( Kiếm Linh )-----------/gm additem:149 1 0
Bùa full lv 200 ( Kiếm Linh )----------/gm additem:9149 1 0
Vỏ bao tay full lv 130 ( Bút Tiên )-----------/gm additem:6331 1 0
Vỏ bao tay full lv 130 ( Thích Khách)------------/gm additem:6231 1 0
Vỏ bao tay full lv 130 ( Kiếm Linh )------------/gm additem:6131 1 0
Vỏ bao tay full lv 130 ( Pháp Tôn )-----------/gm additem:6431 1 0
Vỏ bao tay full lv 190 ( Pháp Tôn )------------/gm additem:6449 1 0
Vỏ bao tay full lv 190 ( Bút Tiên )--------------/gm additem:6349 1 0
Vỏ bao tay full lv 190 ( Thích Khách )------------/gm additem:6249 1 0
Vỏ bao tay full lv 190 ( Kiếm Linh )------------/gm additem:6149 1 0

Update Code Lệnh GM 4
Đá sinh lực lv10-------------/gm additem:24009 1 0
Đá công kích lv10---------------/gm additem:24049 1 0
Đá phòng ngự lv10------------/gm additem:24089 1 0
Đá chính xác lv10---------/gm additem:24129 1 0
Đá né tránh lv10-----------/gm additem:24169 1 0
Đá bạo kích lv10------------/gm additem:24209 1 0
Đá kiên cố lv10-------------/gm additem:24249 1 0

Update Code Lệnh GM 5
Sách kỹ năng lv3 ( Pháp Hoàng ) --------------/gm additem:22388 1 0
Sách kỹ năng lv3 ( Bút Thần )--------------/gm additem:22338 1 0
Sách kỹ năng lv3 ( Ảnh Thứ - Thích Khách )-------------/gm additem:22288 1 0
Sách kỹ năng lv3 ( Kiếm Thánh )----------------/gm additem:22238 1 0
Cương chi hồn --------------/gm additem: 26250 99 0
Chân cương chi hồn----------------/gm additem: 26251 99 0
Áo thời trang lv7 -------------/gm additem:15106 1 0
Quần thời trang lv7--------------/gm additem:14106 1 0
Kiếm thời trang lv50------------/gm additem:13111 1 0
Khôn kính thời trang lv50-------------/gm additem:13105 1 0
Nhẫn vĩnh kết đồng tâm lv50-----------/gm additem:12105 1 0

Update Code Lệnh GM 6
[Thú cưỡi đặc biệt] Long Uyên Thần Kiếm-----------/gm additem:23004 1 0
[Thú cưỡi đặc biệt] Tử Kim Kỳ Lân------------------/gm additem:22940 1 0
[Thú cưỡi đặc biệt] Huyền băng ----------------/gm additem:22941 1 0
[Thú cưỡi đặc biệt] Hồ Lô-------------------/gm additem:23008 1 0
[Trang bị sủng vật] Kiên giáp ----------------/gm additem:26631 1 0
[Trang bị sủng vật] Hậu trảo ( Chân sau )--------------/gm additem:26630 1 0
[Trang bị sủng vật] Tiền trảo ( Chân trước )-----------/gm additem:26629 1 0
[Trang bị sủng vật] Đầu khôi------------------/gm additem:26628 1 0
[Trang bị sủng vật] Hạng quyển ( Vòng cổ )----------/gm additem:26627 1 0
[Trang bị sủng vật] Yêu sức --------------/gm additem:26626 1 0
[Trang bị sủng vật] Đầu khôi ------------------/gm additem:26625 1 0
[Trang bị sủng vật] Thân giáp----------------/gm additem:26624 1 0
Nội đan thăng cấp pet ( Sơ cấp )-------------------/gm additem:26403 99 0
Nội đan thăng cấp pet ( Trung cấp )---------------------/gm additem:26404 99 0
Nội đan thăng cấp pet ( Cao cấp )------------------------/gm additem:26405 99 0
Nội đan thăng cấp pet ( Đặc cấp )----------------------/gm additem:26406 99 0
Đột phá đan pet ( Sơ cấp )-----------------------/gm additem:26407 99 0
Đột phá đan pet ( Trung cấp ) --------------------/gm additem:26408 99 0
Đột phá đan pet ( Cao cấp ) -----------------/gm additem:26409 99 0
Đột phá đan pet ( Đặc cấp )----------------/gm additem:26410 99 0
[Kỹ năng]Khí huyết pet ( Sơ cấp ) ---------------/gm additem:26411 99 0
[Kỹ năng]Khí huyết pet ( Trung cấp )-------------/gm additem:26412 99 0
[Kỹ năng]Khí huyết pet ( Cao cấp )-------------/gm additem:26413 99 0
[Kỹ năng]Khí huyết pet ( Đặc cấp )--------------/gm additem:26414 99 0
[Kỹ năng]Công kích pet ( Sơ cấp )---------------------/gm additem:26419 99 0
[Kỹ năng]Công kích pet ( Trung cấp )---------------/gm additem:26420 99 0
[Kỹ năng]Công kích pet ( Cao cấp )-----------------/gm additem:26421 99 0
[Kỹ năng]Công kích pet ( Đặc cấp )-----------------/gm additem:26422 99 0
[Kỹ năng]Phòng ngự pet ( Sơ cấp )---------------/gm additem:26423 99 0
[Kỹ năng]Phòng ngự pet ( Trung cấp )-----------------/gm additem:26424 99 0
[Kỹ năng]Phòng ngự pet ( Cao cấp )-------------/gm additem:26425 99 0
[Kỹ năng]Phòng ngự pet ( Đặc cấp )------------------/gm additem:26426 99 0
[Kỹ năng]Chính xác pet ( Sơ cấp )----------------------/gm additem:26427 99 0
[Kỹ năng]Chính xác pet ( Trung cấp )----------------/gm additem:26428 99 0
[Kỹ năng]Chính xác pet ( Cao cấp )------------------------/gm additem:26429 99 0
[Kỹ năng]Chính xác pet ( Đặc cấp )--------------------/gm additem:26430 99 0
[Kỹ năng]Né tránh pet sơ ------------------/gm additem:26431 99 0
[Kỹ năng]Né tránh pet trung ----------------/gm additem:26432 99 0
[Kỹ năng]Né tránh pet cao--------------------/gm additem:26433 99 0
[Kỹ năng]Né tránh pet đặc ---------------------/gm additem:26434 99 0
[Kỹ năng]Bạo kích pet sơ ----------------/gm additem:26435 99 0
[Kỹ năng]Bạo kích pet trung-------------/gm additem:26436 99 0
[Kỹ năng]Bạo kích pet cao----------------/gm additem:26437 99 0
[Kỹ năng]Bạo kích pet đặc---------------/gm additem:26438 99 0
[Kỹ năng]Kiên nhẫn pet sơ-------------/gm additem:26439 99 0
[Kỹ năng]Kiên nhẫn pet trung--------------/gm additem:26440 99 0
[Kỹ năng]Kiên nhẫn pet cao--------------/gm additem:26441 99 0
[Kỹ năng]Kiên nhẫn pet đặc----------------/gm additem:26442 99 0
[Kỹ năng]Mãnh kích pet sơ--------------/gm additem:26443 99 0
[Kỹ năng]Mãnh kích pet trung--------------/gm additem:26444 99 0
[Kỹ năng]Mãnh kích pet cao--------------/gm additem:26445 99 0
[Kỹ năng]Mãnh kích pet đặc--------------/gm additem:26446 99 0
[Kỹ năng] Hoả vũ pet sơ-------------/gm additem:26447 99 0
[Kỹ năng] Hoả vũ pet trung-------------/gm additem:26448 99 0
[Kỹ năng] Hoả vũ pet cao--------------/gm additem:26449 99 0
[Kỹ năng] Hoả vũ pet đặc------------/gm additem:26450 99 0
[Kỹ năng] Độc nha pet sơ-------------/gm additem:26451 99 0
[Kỹ năng] Độc nha pet trung-------------/gm additem:26452 99 0
[Kỹ năng] Độc nha pet cao------------/gm additem:26453 99 0
[Kỹ năng] Độc nha pet đặc------------/gm additem:26454 99 0
[Kỹ năng] Phá giáp pet sơ---------------/gm additem:26455 99 0
[Kỹ năng] Phá giáp pet trung--------------/gm additem:26456 99 0
[Kỹ năng] Phá giáp pet cao--------------/gm additem:26457 99 0
[Kỹ năng] Phá giáp pet đặc----------------/gm additem:26458 99 0
[Kỹ năng] Suy nhược pet sơ---------------/gm additem:26459 99 0
[Kỹ năng] Suy nhược pet sơ---------------/gm additem:26460 99 0
[Kỹ năng] Suy nhược pet sơ----------------/gm additem:26461 99 0
[Kỹ năng] Suy nhược pet sơ------------------/gm additem:26462 99 0
[Kỹ năng] Hôn Mê pet sơ-------------------/gm additem:26463 99 0
[Kỹ năng] Hôn Mê pet trung--------------/gm additem:26464 99 0
[Kỹ năng] Hôn Mê pet cao--------------/gm additem:26465 99 0
[Kỹ năng] Hôn Mê pet đặc-------------/gm additem:26466 99 0
[Kỹ năng] Sát thương chuẩn pet sơ--------------------/gm additem:26467 99 0
[Kỹ năng] Sát thương chuẩn pet trung--------------------/gm additem:26468 99 0
[Kỹ năng] Sát thương chuẩn pet cao--------------------/gm additem:26469 99 0
[Kỹ năng] Sát thương chuẩn pet đặc--------------------/gm additem:26470 99 0
[Kỹ năng] Phá giáp chuẩn pet sơ------------------/gm additem:26471 99 0
[Kỹ năng] Phá giáp chuẩn pet trung------------------/gm additem:26472 99 0
[Kỹ năng] Phá giáp chuẩn pet cao------------------/gm additem:26473 99 0
[Kỹ năng] Phá giáp chuẩn pet đặc------------------/gm additem:26474 99 0
[Kỹ năng] Hôi xuân pet sơ----------------------/gm additem:26475 99 0
[Kỹ năng] Hôi xuân pet trung----------------------/gm additem:26476 99 0
[Kỹ năng] Hôi xuân pet cao----------------------/gm additem:26477 99 0
[Kỹ năng] Hôi xuân pet đặc----------------------/gm additem:26478 99 0

Update Code Lệnh GM 7
[Thời trang] Áo Cổ Mộ ------------/gm additem:22400 1 0
[Thời trang] Cánh Cổ Mộ ------------/gm additem:22401 1 0
[Thời trang] Giày Cổ Mộ--------------/gm additem:22402 1 0
[Thời trang] Vũ khí Cổ Mộ-------------/gm additem:22403 1 0
[Thời trang] Áo Linh Sơn----------/gm additem:22410 1 0
[Thời trang] Cánh Linh Sơn-------------/gm additem:22411 1 0
[Thời trang] Giày Linh Sơn--------------/gm additem:22412 1 0
[Thời trang] Vũ Khí Linh Sơn-------------/gm additem:22413 1 0
[Thời trang] Áo Trư Tiên---------------/gm additem:22420 1 0
[Thời trang] Cánh Trư Tiên------------/gm additem:22421 1 0
[Thời trang] Giày Trư Tiên--------------/gm additem:22422 1 0
[Thời trang] Vũ Khí Trư Tiên------------/gm additem:22423 1 0
[Thời trang] Áo Liệp Nhân--------------/gm additem:22430 1 0
[Thời trang] Cánh Liệp Nhân----------------/gm additem:22431 1 0
[Thời trang] Giày Liệp Nhân-----------------/gm additem:22432 1 0
[Thời trang] Vũ Khí Liệp Nhân----------------/gm additem:22433 1 0
[Thời trang] Áo Luyện Ngục------------/gm additem:22440 1 0
[Thời trang] Cánh Luyện Ngục-----------/gm additem:22441 1 0
[Thời trang] Giày Luyện Ngục-----------/gm additem:22442 1 0
[Thời trang] Vũ Khí Luyện Ngục----------/gm additem:22443 1 0
[Thời trang] Áo Tu La--------------/gm additem:22450 1 0
[Thời trang] Cánh Tu La-------------/gm additem:22451 1 0
[Thời trang] Giày Tu La--------------/gm additem:22452 1 0
[Thời trang] Vũ Khí Tu La---------------/gm additem:22453 1 0
[Thời trang] Áo Hồ Tiên-------------/gm additem:22454 1 0
[Thời trang] Cánh Hồ Tiên-------------/gm additem:22455 1 0
[Thời trang] Giày Hồ Tiên-------------/gm additem:22456 1 0
[Thời trang] Vũ Khí Hồ Tiên------------/gm additem:22457 1 0
[Thời trang] Thiên Sứ Chi Dực------------/gm additem:22490 1 0
[Thời trang] Tân Hôn Lễ Phục------------/gm additem:22492 1 0
[Thời trang] Bóng đá--------------/gm additem:23015 1 0
[Kiếm]Thần Binh Toái Phiến 1 ------------/gm additem:26100 99 0
[Kiếm]Thần Binh Toái Phiến 2------------/gm additem:26101 99 0
[Kiếm]Thần Binh Toái Phiến 3------------/gm additem:26102 99 0
[Kiếm]Thần Binh Toái Phiến 4----------/gm additem:26103 99 0
[Kiếm]Thần Binh Toái Phiến 5------------/gm additem:26104 99 0
[Cánh]Thần Binh Toái Phiến 1--------------/gm additem:26105 99 0
[Cánh]Thần Binh Toái Phiến 2-------------/gm additem:26106 99 0
[Cánh]Thần Binh Toái Phiến 3-------------/gm additem:26107 99 0
[Cánh]Thần Binh Toái Phiến 4-----------------/gm additem:26108 99 0
[Cánh]Thần Binh Toái Phiến 5-------------/gm additem:26109 99 0
Trả lời nhanh

Message reputation : 20% (5 votes)

phuocnhox46
phuocnhox46
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

k vao dc sao choi ha ban

staygon
staygon
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

cái con gái mẹ mày chứ update copy của thằng khác add zo ma bay dat :D

QuânTú
QuânTú
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

#Phuocnhox46 mình cũng chưa vào b ạ, mới load đc web lệnh thôi. #Staygon copy kệ cụ tao ? web lệnh load lâu tao cop cho nhiều người k vào đc web ý dùng thì sao ? mày ý kiến à

SaoEmBiBandVoCoThe
SaoEmBiBandVoCoThe
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

vào game mất 15 phút ôi mẹ ơi @@

tinhde
tinhde
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

Copy lại cũng có sao đâu mà, nói chung là cho những người chưa biết thôi  =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (1 vote)

QuânTú
QuânTú
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

tôi load game 1 tiếng rồi còn chưa xong đâyy =))) 15 phút là may lắm r

tinhde
tinhde
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

không tạo được nv  :))

QuânTú
QuânTú
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

sv lag quá =)) ko biêt đc mấy hôm sẽ sập :))

staygon
staygon
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

thje ke caj con gái mẹ mày chứ cái cc gì mà ẳng :D
Trả lời nhanh

Message reputation : 0% (1 vote)

QuânTú
QuânTú
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

cắn nữa đi =)) xàm *** boy :v

anhbro1989
anhbro1989
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

:3 tùy web ms lệnh dc mà cho cái link đi thím

nobitasieungoc
nobitasieungoc
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

còn thiếu nhiều vãi cần t cho thêm mấy cái nữa không :))

kurinh

14code cho xin link game di on 27/1/2015, 11:38

kurinh
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

cho xin link game di :))

DuyShades
DuyShades
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

link là gì thế?
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (1 vote)

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Facebook comment